Základní zapojení pojistky a jističe


Každý elektrický okruh nejen v domácnosti musí být jištěn a to především proti zkratu nebo přetížení. K tomuto jištění slouží pojistky a jističe. Elektrická pojistka se při větším proudu (v ampérech – A) přetaví a tak přeruší obvod. Po odstranění poruchy je třeba pojistku vždy vyměnit za novou. Elektrický jistič je také navržen tak, aby při překročení proudového zatížení rozpojil obvod. Po odstranění poruchy lze však jističem opět obvod zapnout pouhým posunutím páčky.

Přívod elektřiny do objektu je jištěn hlavními pojistkami (případně i hlavními přepěťovými bleskojistkami) za nimiž následuje hlavní jistič a elektroměr. Za elektroměrem se fázové vodiče dělí na jednotlivé okruhy a ty se jistí dalšími pojistkami, jističi a případně (proudovými) chrániči. Samostatný okruh by měly mít světla i zásuvky na každé podlaží, koupelna, sporák, bojler, dílna…, a případně i další silné spotřebiče.

Základní pravidla pro jištění spotřebičů:

 • Každý samostatný okruh musí mít svůj jistič a nebo pojistku.
 • Ochranný vodič (žlutozelený) se nikdy nesmí přerušit (nejde do jističe ani pojistky). Do jističe či pojistky jdou jen fázové vodiče. Ochranný vodič musí být vždy schopen odvést elektřinu!
 • Jistič či pojistky musí jistit větší proud, než se očekává proudový odběr od všech současně připojených spotřebičů na daném okruhu. Proudy (v ampérech – A ) se sčítají!
 • Jištěný proud nesmí být ale větší, než max. proudové zatížení vodičů, zásuvek apod. Jinak by vodiče nebo zásuvky dříve shořely než by vypadl jistič. Pokud je tedy vodič (drát) o průřezu jenž přenese max. 20A, pak jej musíme jistit na menší proud např. na 16A.
 • Jistič neslouží jako vypínač. Nouzově jím lze však okruh odpojit.

Pokud chceme do stávajícího rozvodu přidat jistič, pak je třeba dodržet zapojení dle obrázku níže. Za nadřazený jistič obvykle postačí zapojit jen další lokální jistič pro daný okruh. V některých případech je vhodné vřadit ještě i pojistku např. pro případnou poruchu jističe.


Vypínací charakteristiky jističe:

Jističe mají kromě udávaného proudu při němž vypínají také svou vypínací charakteristiku (zjednodušeně řečeno jak rychle vypnou – jak dlouhé a velké může být přetížení). Např. stroj může při svém rozběhu na okamžik maximální vypínací proud překročit a jistič ho nesmí v ten okamžik vypnout. Proto s ohledem na použití zvolíme druh jističe.

A – Velmi rychlý pro jištění polovodičů.

B – Nejpoužívanější v domácnosti pro jištění odporové zátěže.

C – Pro jištění motorů s lehkým rozběhem.

D – Pro velké zapínací proudy.

U pojistek se lze také setkat s parametry udávajícími rychlost přetavení, přepálení vlákna. Pokud budete vědět jaké spotřebiče budete jistit, poradí vám s výběrem prodejce nebo katalogový list výrobce.


sdjis


Připojení jističe:

 1. Za nadřazený jistič nebo pojistku můžeme instalovat další jistič pro další okruh či spotřebič. Tento jistič musí mít proudovou hodnotu vypnutí menší než nadřazené jističe a pojistky.
 2. Vypneme nadřazený jistič a zkontrolujeme nepřítomnost napětí na všech vodičích!
 3. Přívodní vodič fáze (černý, hnědý, šedý) přišroubujeme na vstupní svorku jističe. Pokud není uvedeno od výrobce jinak, je jedno jestli se jedná o vrchní či spodní kontakt.
 4. Na výstupní svorku jističe připojíme vodič jenž vede ke spotřebiči.
 5. Dokončíme zapojení např. vedením vodičů do další elektroinstalační krabice.
 6. Zkontrolujeme zapojení a zapneme jistič. Vyzkoušíme funkčnost.
 7. Zapojení by měla prováděl osoba s platnou vyhláškou.

rect4766


Připojení pojistky (pokud je třeba):

 1. Nejdříve vypneme nadřazený jistič a zkontrolujeme nepřítomnost napětí na všech vodičích!
 2. Přívodní vodič fáze (černý, hnědý, šedý) přišroubujeme na vstupní svorku pojistkového pouzdra. Tato svorka je spojena vnitřním kontaktem jenž se nazývá pojistkový dotek a má otvor který neumožňuje vložit větší pojistku (na větší proud). Tento kontakt je pod napětím i po přepálení pojistky a proto je hůře dostupný!
 3. Na výstupní svorku pojistkového pouzdra připojíme vodič vedoucí dále k jističi. Tato svorka je spojena se závitem pro hlavici. Závit je snáze dostupný a proto na něm není po vytažení nebo přepálení pojistky napětí.
 4. Zajistěte svorky pouzdra proti nechtěnému dotyku!
 5. Do hlavice vložíme pojistku odpovídající hodnoty širším koncem dovnitř. Hlavici s pojistkou našroubujeme do pojistkového pouzdra.
 6. Za pojistku zapojíme jistič a dokončíme elektroinstalaci vč. kontroly.

U nových domovních přípojek se instalují jako často tzv. nožové pojistky. U těch jsou kontakty pod napětím snáze dostupné a proto by i pouhou výměnu měla provádět osoba s platnou vyhláškou. Před výměnou hlavních pojistek je třeba vždy odpojit připojené zařízení, okruhy (aby nedošlo k velkému proudovému nárazu, poškození zařízení, poškození třífázových spotřebičů a také aby nedošlo k úrazu jiskrou při vložení pojistky).


Páčka nahoře u jističe značí zapnutý stav. Na výstupní svorce je přítomno napětí a může procházet proud.

Páčka dole u jističe značí vypnutý stav. Na výstupní svorce není napětí a nemůže procházet proud (pokud není závada přímo na jističi). I při blokaci páčky jističe se při zkratu či přetížení musí uvnitř jističe vypnout kontakty. Přelepování a jiné blokování páčky tedy nemá význam.

Pro jištění třífázových strojů a zařízení je třeba zapojit třífázový jistič se společnou páčkou. Ten při přetížení jedné fáze dokáže vypnout všechny fáze.

Jističe i pojistky musí být v prostoru (krabici, rozvaděči) do kterého nemá přístup nepovolaná osoba a nemůže tak dojít k dotyku na části  jenž jsou pod napětím a nebo můžou být pod napětím při poruše. Tyto krabice musí být konstruovány na případné zvýšené tepelné účinky při přepálení pojistky.


Je třeba dbát aby kabely nebyly zlomené a aby se odizolované části nedotýkaly jiných vodičů či kovových částí mimo svorkovnice. Šrouby je třeba utáhnout aby se vodiče nepovolily. Při špatném zapojení může dojít k ohrožení majetku, zdraví či života osob a zvířat.

Vodiče umístěte kolem šroubů tak, aby se dotahováním šroubu více zasunovaly. Používejte odpovídající průřez vodiče dle zátěže spotřebiče. Každý okruh pečlivě jistěte jističem jenž přeruší pouze fázový vodič (hnědý, černý). Jistič ani pojistka nesmí přerušit pracovní ani ochranný vodič (modrý a zelený).

Ani improvizované řešení nesmí být nebezpečné. Nikdy se nesmí dostat napětí 230V na místa snadno přístupná dotykem. Pamatujte i na kvalitní mechanické provedení tak, aby se používáním kabely či krabice neuvolnily nebo aby nebyly náchylné umístěním k poškození, přestřižení, lámání.

V místech kde se vyskytuje voda (koupelna, kuchyně) umístěte veškerou elektroinstalaci s ohledem na možnost stříkající vody z vodovodních baterií či sprchových hlavic. Tam kde není možné zvolit ochranu vhodnou polohou instalujte krabice a zařízení se zvýšenou ochranou proti stříkající vodě. V těchto prostorech je třeba užívat i proudový chránič. Všechny kovové plochy, předměty, potrubí pospojujte žlutozeleným vodičem a spojte s hlavní zemnící svorkou domu.