Přehled historických událostí lidstva (-3000000 až 2022)

Rychlá navigace: ÚvodTabulka událostí


Úvod

Lidská historie je velmi důležitá. Ukazuje nám naše úspěchy i neúspěchy, náš biologický, kulturní, vědní vývoj. Pomáhá nám pochopit význam naší společnosti i samotného jedince, každého z nás. Historie přímo utvářela naši kulturu a tím i na naše chování a schopnost se začlenit do společnosti. Společnost bez znalosti své minulosti může být náchylná k opakování chyb, k lehké manipulaci a snadno může dospět k úpadku nebo svému zániku.

Není třeba znát přesné letopočty ani přesná jména vládců, diktátorů, politiků, vědců  či umělců. Je ale důležité znát alespoň základní události obsahově jako takové a také jejich souvislosti v historickém kontextu. Proto jsem vytvořil hrubý přehled vybraných  chronologicky seřazených událostí v historii lidstva. Obsahuje vývoj populace (počtu obyvatel), důležité objevy, společenské události, největší katastrofy ale i konflikty jenž utvářely současnou podobu naší civilizace. Popis události je velmi zjednodušený. Letopočty jsou ty nejpřesnější dostupné z literatury nebo internetu.


HIST


Pamatujte však, že informace (a to i ty historické) jsou zkreslovány tím, kdo je prezentuje. Velmi staré události jsou závislé na nálezech a jejich datování. Často se lze setkat s odchylkou až v řádu století. Po vzniku písma byli písaři vzácní a byli ovlivňování panovníky tak, aby zviditelnili spíše pozitiva a úspěchy říše. Vítězná strana konfliktů se snažila často přepisovat dějiny k ospravedlnění svých činů. S rozvojem moderních technologií si vládnoucí skupiny upevňují moc ovládáním medií a upravováním historických informací s větší účinností nežli kdykoliv dříve. Mnohdy se lze setkat s tvrzením pamětníků jenž je v rozporu s oficiálními vyučovanými tvrzeními. Autor informací je často sám ovlivněn osobním pohledem a může vlastním zaujetím informace úmyslně či neúmyslně pozměnit. Proto se vždy zamyslete nad získanými informacemi a v závislosti na jejich důležitosti si je ověřte.


Tabulka událostí:

RokKategorie Událost
-3000000Populace Humanoidní formy života ze kterých se nejspíše vyvinul člověk. Pravděpodobně v Africe.
-2400000Objevy Homo habilis (Člověk zručný) se učí používat nalezené nástroje (sekáče, škrabadla, drsadla).
-2000000Objevy Shromažďování se do skupin. Muži obstarávali lov divoké zvěře, ženy sběr rostlin.
-2000000Objevy První možné využívání ohně.
-1900000Populace Homo erectus (Člověk vzpřímený) se rozšiřuje do oblastí Číny a Evropy.
-400000Populace První možné evoluční změny pro vznik Homo sapiens.
-250000Populace Existuje Homo sapiens (Člověk moudrý).
-200000Objevy Rybolov, výroba nástrojů, první formy náboženství a rituálního pohřbívání. Vznik umění.
-70000Příroda Doba ledová.
-70000Populace Na světě žije méně než 1 milion lidí.
-65000PopulaceOsídlení Austrálie.
-50000PopulaceOsídlení Ameriky.
-35000Objevy Jeskynní malby.
-32000Objevy Předení, zhotovování příze. Využívání ovčí a kozí vlny.
-12000PopulaceVe Střední Americe se rozvíjí od zbytku světa izolovaná populace. Z té pomalu vznikají nové civilizace (později Mayská civilizace -2500, Olmékové -1200, Aztékové +1428, ad.). V následujících staletích vynikají zemědělstvím, stavitelstvím, astronomií, obchodem. Část zanikla vzájemným dobýváním a přírodními změnami, část až po příchodu evropanů.
-11000ObjevyV oblasti středomoří pěstován ječmen, pšenice, čočka, hrách, len. V oblasti Číny rýže. V Andách brambory, fazole, kakao.
-10000ObjevyPrvní možné tepelné zpracování rostlin.
-10000Objevy Vypalování keramických nádob.
-10000Populace Na Zemi žije 10 milionů lidí.
-10000Populace Lidé velmi anatomicky podobní dnešnímu člověku.
-10000Objevy Kamenná ozubená ostří.
-8000Objevy Lunární kalendář.
-7500SpolečnostPostupná domestikace zvířat, primitivní zemědělství, osidlování, města, náboženství, otrokářství, hromadění majetku, přebytky, život na dluh, různorodost povolání. organizované násilí a válčení, ovládání lidí a hierarchická společnost.
-6000Populace Na Zemi žije 1 milion lidí.
-6000Objevy Znaky, které mohly být používány jako jednoduché písmo.
-5500Objevy Pluh usnadňující obdělávání půdy.
-5000Objevy Sluneční hodiny.
-5000Populace Na Zemi žije 15 milionů lidí.
-5000Objevy Plachty. Do té doby bylo využíváno pro pohon plavidel pouze lidské síly.
-5000Objevy Tkaní. Výroba plátna.
-4000Objevy Zámek s klíčkem.
-4000Společnost Vážené stříbro se používá jako směnné platidlo.
-4000Objevy Pila pro řezání dřeva.
-4000Objevy Klínové písmo.
-3500Společnost Vznikají organizované armády.
-3500Objevy Secí stroj v podobě bedýnky s trubičkou.
-3500Objevy Kolo. Využíváno pro přepravu nákladu a později i pro stroje a dopravní prostředky.
-3250Objevy Hrnčířský kruh.
-3000Objevy Zdokonalení pluhu.
-2600Objevy Výroba skla.
-2500Stavby Stavba egyptských pyramid.
-2250Objevy Zakreslování prvních map.
-2000Objevy Objev železa a jeho zpracování.
-2000Objevy Součást oděvu jenž připomíná zavírací špendlík.
-2000Populace Na Zemi žije 25 milionů lidí.
-1600Objevy Vznik abecedy. Jeden znak pro každou samohlásku.
-1500SpolečnostNa území dnešního Izraele vzniká nové náboženství - židovství spojené s původem a postavením lidí ve společnosti.
-1500Objevy Používání přírodních barviv pro tkaniny a potraviny.
-1470KatastrofyExploze vulkánu ve Středozemním moři (Santorini - Théra) ničí ostrov a způsobuje tsunami.
-1000Populace Na Zemi žije 50 milionů lidí.
-800Objevy Počítání let, solární kalendář.
-700Objevy Odlévání umělých zubů ze zlata.
-600Objevy Rozvoje kovolijectví a kovotepectví ve střední Evropě.
-600Společnost První mince označované raženou značkou města.
-500Populace Na Zemi žije 100 milionů lidí.
-499Konflikty Konflikty mezi Řeckými městskými státy a Perskou říši vedou k rozpoutání válek.
-431Konflikty Peloponéská válka mezi Athénami a Spartou.
-400PopulaceVýznamné osídlení [populace v milionech]

Britské ostrovy: Britové [0,3M], Irové a Piktové
Pyrenejský poloostrov: Iberové [3,3M]
Střední a Západní Evropa: Keltové [1M] a tzv. Gallové [3M] v západnější části
Severní Evropa: Germánské kmeny [1,2M ] a Seveřané, Finské a Baltské kmeny
Severovýchodní Evropa: Ugrové
Východní Evropa: Slované [0,8M] a jižněji kočovné kmeny Skytů (1,7M)
Jihovýchodní Evropa: Thrákie [0,3M ], Řecké městské státy [2,4M] sousedící v Asii s Perskou říší
Jižní Evropa: Etruskové [0,8M], Makedoňané [0,3M], Římané [0,2M] a další
Jižní Evropa / Severní Afrika: Kartáginská civilizace [1,5M] a Berbeři [2,1M]
Severní Afrika: Egypťané (Kush) a další (Geramantes, Sahařané)
Střední a Jižní Afrika: Bentu a Khoisan
Severní Asie: Sibiřané
Západní Asie: Perská říše [14M] s přesahem do Evropy a Afriky, Arabové
Střední Asie: Kočovné kmeny Xiongnu (zvítězili nad kočovnými pastevci Yuezhi)
Jižní Asie: Magadha a další indické oblasti (Pančála, Kuru, Matsya, atd.) [28M]
Východní Asie: Japonci (Jajoi)
Jihovýchodní Asie: Stará Čína (Zheng, Chu, Song, Lu atd.) [51M]
Korejský poloostrov: Kočosonové
Malajské Souostroví: Malajci, Papuánci
Austrálie: Aboridžinci
Severní Amerika: Inuité. Američtí Indiáni
Střední Amerika: Olmékové, Zapotekové
Jižní Amerika: Chorrérské kultury, Chavínská kultura a další
-400Objevy První zmínka o kompasu.
-300StavbyMezoamerické pyramidy.
-280Objevy Archimédův šroub pro čerpání vody.
-200Objevy Beton.
-100Objevy Okna skládaná z malých skleněných tabulek.
0Populace Na Zemi žije 170 milionů lidí.
20Konflikty Hlásání Ježíše Krista (z Nazaretu) bylo negativně vnímáno ze strany Římanů i Židů. Ukřižování Ježíše Krista. Hlásání vedlo k reformaci židovské víry (judaismu) a v počátek křesťanství.
28Události Do Číny se dostává Buddhismus.
50ObjevySestrojen první (primitivní) parní stroj (natlakovaná baňka). Byl považován jen za pokusnou hračku a poznatek upadl v zapomnění.
64Konflikty Velký požár Říma. Pronásledování křesťanů v Římě.
66Konflikty Celonárodní židovské povstání proti Římu. 1 milion mrtvých.
79Katastrofy Vulkán, sopka Vesuv ničí Pompeje a Herculaneum. Tisíce mrtvých.
100Příroda V západní Evropě vyhynuli poslední lvi.
105Objevy Papír. Až do roku 800 byl tento objev pečlivě střežen a využíván hlavně v Číně.
166KonfliktyMarkomanské války. Sarmati (původem íránské kmeny) a později germánské kmeny zahajují vpády do římské říše. Vítězí Římané.
300Události Růst populace, zemědělství využívá mnoho národů.
300KonfliktyGermánské nájezdy ze severu Evropy. Dochází ke stěhování germánských, keltských a slovanských národů.
380SpolečnostNa území římského impéria je zakázáno pohanství (víra v přírodu, přírodní duchy a bohy). Jedinou povolenou vírou je křesťanství.
407UdálostiŘímané se stahují z Britských ostrovů, aby se lépe bránili před nájezdy Barbarů.
481Události Vzniká Franská říše na území dnešního Německa, Belgie, Švýcarska.
500PopulaceVe střední Evropě se rozvíjí Slované (nejspíše jako potomci několika mírnějších kmenů z východu). Slované věří většinou v přírodní bohy. Mísí se Kelty ale i dalšími.
541KatastrofyJustiniánský mor ve Středomoří. 40 až 100 milionu mrtvých.
600Objevy Větrný mlýn.
622Události Počátek islámského letopočtu. Mohamed a jeho následovníci odcházejí z Mekky.
629KonfliktyNeúspěšný vpád arabského vojska na území Palestiny za účelem šíření islámu. Vpády se opakovaly s menšími úspěchy a to i na další okolní území (Sýrie, Jeruzalém). Později úspěšné vpády proti Evropě a Asii (654 Kypr, Rhodos), (711 hranice Španělska a Francie), (712 hranice Číny a Indie).
650SpolečnostIslámské, arabské země zotročují africké černochy. Do dvacátého století zotročení mnoha milionů černochů. Obchod s otroky.
700Objevy Mechanické hodiny.
800Objevy Muslimové zajali několik papírníků z Číny a odhalili tak tajemství na výrobu papíru.
800KonfliktyKřesťanství je mnohdy násilím šířeno na území střední Evropy. Probíhá konverze směrem k území Moravy.
833Události Nastupuje období Velkomoravské říše. Západoslovanský stát tehdy nejmocnější v Evropě. Konec 907.
895Konflikty Po invazích Maďarů do Evropy zanikají některé kmeny Velkomoravské říše.
900Společnost Využívání směnek jakožto prvních papírových peněz v Číně.
935Konflikty Zavraždění knížete Václava.
950Společnost Praha je velkým centrem obchodu s otroky.
1000Populace Na Zemi žije 250 milionů lidí.
1000Objevy Přesýpací hodiny.
1000SpolečnostSlované se více setkávají s křesťanstvím. Pomalu v něj mnohdy pod vlivem násilí a mocností konvertují.
1095Konflikty Křížové výpravy (9 výprav až do roku 1272). Papežem vyhlášené tažení křesťanů proti muslimům, pohanům, kacířům. Uchránily Evropu od vlivu muslimů. Tisíce obětí však bylo i v řadách Slovanů a jiných nevěřících.
1100SpolečnostOtrokářský trh v Evropě provozují většinou židé. Jedná se jak o cizí otroky tak i o zotročené domorodé obyvatele. Největší překladiště je v Praze.
1138KatastrofySilné zemětřesení v Sýrii. 230 tisíc obětí.
1173Stavby Zahájena stavba šikmé věže v Pise.
1187Objevy Kompas v Evropě.
1200Konflikty Čingischánovo tažení a dobývání Asijského území od Číny po Evropu. Zahynulo 60 milionů lidí.
1201KatastrofyZemětřesení v Egyptě. Milion obětí.
1280Objevy Využití skleněných čoček pro brýle.
1300SpolečnostVe střední Evropě panuje nevolnictví. Poddaní, nevolníci vykonávají práci a služby pro vládnoucí šlechtu a církev (nevolníci nemohli opustit panství, nemohli vlastnit půdu, museli odvádět část své produkce svým pánům).
1299UdálostiV okolí Středozemního moře vzniká Osmanská (Otomanská) říše. Byla tvořena především Turky vyznávající islám. Zánik kolem roku 1922.
1300Objevy Mechanické hodiny v Evropě.
1316Katastrofy Dlouhé zimy, deště, minimální úroda vedly k hladomoru. Zahynulo 20 milionů obyvatel Evropy.
1347Katastrofy Do Evropy se z Asie šíří mor. Zahynulo asi 25 milionů obyvatel Evropy.
1348Události V Praze vzniká první univerzita ve střední Evropě.
1370Konflikty Tažení Timura Lenka pro ovládnutí střední Asie. Zahynulo 17 milionů lidí.
1376Zajímavosti Město Florencie zakazuje karetní hry pod hroznou přísného potrestání.
1400Objevy Mechanické hodiny poháněné pérem.
1441SpolečnostPostupný rozmach otrokářství afrických otroků, černochů v koloniích zemí Evropy (Španělsko, Portugalsko, Anglie). Své černé otroky měla sama i africká společnost a arabské země. Někteří otroci byli jako sluhové s jistým zázemím, jiní byli jako pracovní síla na těžké práce s nehumánním zacházením. Osmanská říše a jiné islámské země zotročily až 1.5M otroků z Evropy. Nejvíce si cenilii slovanské a bílé panny, mladé chlapce a pracovní sílu.
1492Objevy Objevení Amerického kontinentu. Plavba trvala 5 týdnů. Následuje kolonizace jenž má negativní vliv na původní obyvatele, indiány (jednotky milionů). Statisíce původních obyvatel umírají zavlečením nových nemocí, další jsou postupně ovlivnění sociálním rozdíly, převýchovou, válkami s kolonizátory po roce 1609 aj.
1500Populace Na Zemi žije 450 milionů lidí.
1500Objevy Žehlička nahřívaná v ohni později vylepšená na vkládání rozžhaveného uhlí.
1526KonfliktyZačínají nájezdy Turků na Uhry, oblasti Moravy a Rakouska (Vídeň, Znojmo). Tyto vlny útoků pokračovaly až do roku 1562. Útoky muslimů proti křesťanům.
1530Objevy Kolejové vozíky a káry používané v dolech.
1550Společnost Objevuje se kapitalismus. Soukromé vlastnictví majetku, tržní hospodářství, honba za majetkem.
1564KonfliktyNové nájezdy Turků na území Uher a Moravy (oblast Slovácka, dříve součástí "Země Koruny české").
1568KonfliktyRozdělení Uher na část habsburskou, tureckou a sedmihradskou.
1556KatastrofyZemětřesení v Šan-si (Čína). 830 tisíc obětí.
1600Objevy Kyvadlové hodiny.
1600Objevy Záchod splachovaný vodou.
1600Objevy Mikroskop.
1600Populace Na Zemi žije 580 milionů lidí.
1605Objevy Teleskop. Oficiální patent z roku 1608. Pro armádu, námořnictvo, pozorování hvězd.
1609Konflikty Indiánské války. Konflikty mezi původním obyvatelstvem sev. Ameriky a přistěhovalci z Evropy.
1616ObjevyPrvní pozorování Austrálie evropským mořeplavcem.
1615Objevy Jednoduchá, primitivní ponorka poháněná vesly.
1619Společnost Na Americkém kontinentu se využívají první černí otroci. Často nehumánní zacházení, status majetku nikoliv svobodného člověka. Následuje transport milionů otroků z Afriky.
1623KonfliktyPrůnik Turků přes Hodonín a Znojmo až k Brnu a Olomouci.
1641Objevy Lihový teploměr.
1661Společnost První tištěné, papírové peníze v Evropě.
1663KonfliktyDalší nájezdy Turků a jejich spojenců na Moravu. Plenění a vypalování vesnic.
1683Konflikty200.000 tureckých vojáků obléhá Vídeň. Drancování Moravy. 1699 podepsán mír. Poslední konflikt si vyžádal desetitisíce obětí.
1700KonfliktySeverní válka. Rusko, Dánsko, Norsko, Sasko válčí proti Švédsku (z počátku podporovaného Osmanskou říší). Konec 1721.
1700Populace Na Zemi žije 680 milionů lidí.
1700Objevy Pokusy o umělý chrup.
1701KonfliktyVálky o dědictví španělské. Až do roku 1714 (zapojila se celá Evropa mimo Ruska, Švédka a Osmanské říše).
1701Objevy Účinný secí stroj s pružinami a většími mezerami mezi semeny.
1707UdálostiZaložení předchůdce dnešního Českého vysokého učení technického v Praze.
1709KatastrofyKruté mrazy a sněhové srážky od Francie po Rakousko. Zemřelo 24000 lidí.
1709ObjevyVzlétá první horkovzdušný balon. Přičiněním inkvizice však tato událost upadá v zapomnění.
1710KonfliktyVálka Turecka s Ruskem. Až do roku 1711.
1714Objevy Patent na psací stroj. Nevyráběl se.
1720KatastrofyMorová epidemie ve Francii (Marseille). 40000 mrtvých.
1732ModernizacePoštovní spojení z Prahy do Brna a z Prahy do Teplic.
1733KonfliktyZačíná válka o polské následovnictví. Francie, Španělsko, Bavorsko proti Habsburské monarchii, Rusku, Dánsku a Prusku. Konec 1735.
1737KonfliktyRakousko-turecká válka do roku 1739.
1737KatastrofyTajfun nebo zemětřesení v Indii (není přesně známo). Až 500 tisíc obětí.
1740KonfliktyVálky o rakouské dědictví. Boje o Slezsko. Války Španělsko – Británie, Británie – Francie, Švédsko – Rusko. Obsazení a obléhání Prahy (germánská následně francouzská vojska). Konec 1748.
1755Katastrofy Tsunami v Portugalsku.
1756Modernizace Znovuobjevení betonu.
1765ObjevyVynález parního stroje, resp. zdokonalení strojů z let 1698 a 1712.
1770UdálostiAustrálii zabírá Velká Británie. Následuje osidlování. V té době žije v Austrálii přibližně 350 tisíc původních obyvatel Aboriginců. Ti následně trpí na přivezené nemoci a sociální zásahy do jejich domorodé společnosti spjaté s přírodou.
1771KatastrofyHladomor v českých zemích. Epidemie moru v Moskvě.
1775Objevy Primitivní ponorka s šroubem a ručním pohonem.
1775Objevy Pokusy o pohon lodí parními stroji.
1775Konflikty Počátek americké války za nezávislost kolonií Severní Ameriky na Velké Británii.
1776Modernizace První papírové dolary v Americe.
1780Objevy Šroubováky a šrouby pro spojování materiálu.
1781UdálostiZrušení nevolnictví (rolník jako majetek) na území Rakouska-Uherska pro vznik velkostatkářství a daní. Zachována robota (sloužení pánům) a poddanství až do roku 1884. Postupné omezení cenzury, povolení protestantského a pravoslavného náboženství. Omezení některých činností zpolitizované katolické církve a zestátnění jejího majetku.
1783Konflikty Konec americké války za nezávislost proti Velké Británii a uznání Spojených států amerických. Zahynulo asi 70 tisíc lidí.
1783ObjevyOpět vzlétá „první“ horkovzdušný balón.
1786ModernizaceV Brně se otevírá všeobecná nemocnice se 145 lůžky. O rok později i v Olomouci.
1788UdálostiEvropané osidlují Austrálii.
1790ModernizaceV Praze se otevírá všeobecná nemocnice se 300 lůžky.
1790Objevy Mlátička s ručním pohonem na oddělení zrna od obilného stonku.
1792ObjevyGilotina na stínání hlav.
1793Modernizace Ve francii se používá semaforový telegraf přenášející informace na vzdálenost dohledu.
1793UdálostiRusko a Prusko si rozdělují území dnešního Polska.
1794ModernizaceTelegrafní spojení ve Francii o délce 225km pracující na mechanickém principu.
1800Objevy Galvanický článek jako základ pro budoucí elektrické baterie.
1800Populace Na Zemi žije 980 milionů lidí.
1803Objevy První parník.
1804Objevy První parní lokomotiva.
1805KonfliktyFrancouzské tažení vedené Napoleonem. Bitva u Slavkova (Francie proti Ruskému impériu a Rakouskému císařství). Vítězí Francie. Vlivem francouzského tažení se rozpoutává až do roku 1815 mnoho bitev na území celé Evropy. Ta měla za následek změnu rozložení mocností na území Evropy a přibližně 4 miliony padlých vojáků a civilistů. 16 německých států uzavírá pod Napoleonským tlakem dohodu. Zaniká Svatá říše římská. Bitva Francie u Friedlanu proti ruským vojskům. Vítězí Francie. V Následujících letech se Napoleon zaslouží o rozpad Pruska a další krvavé boje proti Rusku.
1805Objevy První avšak ne příliš použitelná sekačka na trávu.
1806KonfliktyFrancie přislibuje pomoc Osmanské říši (Turecku) při válce proti Rusku. Osmanská říše vstupuje do války. Francie dohodu nedodržela.
1809Objevy Konzervovaná jídla ve skle nebo plechovkách. Uzavírání plechovek pájením cínu.
1810UdálostiMnoho zemí Jižní Ameriky vyhlašuje postupně nezávislost na Evropě.
1812KonfliktyRusko vítězí v mnoha bojích nad Osmanskou říší. Přidávají se Bulhaři a Srbové na stranu Ruska. Následné uzavření mírové dohody.
1815KatastrofyVýbuch sopky Tambora v Indonésii. Popel doletěl až 1500km. Slyšitelnost 3000km. 100 tisíc obětí. Sopečná zima.
1816Objevy Předchůdce jízdního kola. Odrážedlo se dvěma koly.
1821Objevy Rotační elektromotor.
1824Objevy Pokusy s pohyblivými obrázky.
1825Objevy První veřejná železnice v Anglii.
1826KonfliktyVálka Ruska proti Turecku. Opětovné dobývání sporných území.
1826Objevy Zápalky, sirky.
1827Objevy Lodní šroub, vodní turbína.
1827Objevy Nejstarší fotografie.
1829KatastrofyV Evropě propuká pandemie cholery.
1831Objevy Šicí stroj.
1834Objevy Chlazení vlivem odpařování látek. Tento princip vedl o několik let později k vynálezu chladničky.
1835Modernizace Semaforový, optický telegraf na trase Varšava – Petrohrad.
1836Objevy Telegraf založený na elektromagnetickém principu.
1838Modernizace Semaforový, optický telegraf na trase Varšava – Moskva. Více než 1320 operátorů.
1838Objevy Kombajn na sklízení obilí.
1839ModernizacePřijíždí první vlak do Břeclavi. Zahájen provoz na trati Vídeň – Brno.
1839Objevy Jízdní kolo s pedály. Neexistovaly však převody, proto se neujalo.
1840ModernizaceDaktyloskopie (otisky prstů) se začínají používat pro identifikaci osob v kriminalistice.
1841ModernizaceVlakové spojení až do Přerova a Olomouce.
1843Modernizace Návrh na vybudování podzemní dráhy v Londýně.
1844Objevy Umělý chrup uložený v tvrzené gumě.
1844Objevy Dokončen vývoj Morseova telegrafu pro komunikační využití.
1845Objevy Nafukovací pneumatika. Byla vylepšena o ventilek v roce 1887.
1845ModernizaceDo Prahy přijíždí první vlak. Spojení s Olomoucí.
1845KatastrofyRozsáhlé záplavy na území Moravy a Čech.
1846ObjevyZačíná se používat anestetikum při operacích.
1849Objevy Moderní zavírací špendlík.
1850Modernizace Prosazuje se sériová výroba.
1854Objevy Výtah určený pro obytné domy.
1855Objevy Umělá hmota, umělá slonovina pojmenovaná parkesin.
1859UdálostiŽivnostenský řád v Rakouském císařství stanoví podmínky pro svobodné podnikání.
1859UdálostiSluneční aktivita způsobila jiskření kovových konstrukcí a telegrafních sítí po celém světě. Světelné úkazy (polární záře) byly pozorovány až v Římě a na Floridě.
1859ModernizaceUSA zahajují těžbu ropy.
1860UdálostiČeské cukrovarnictví pokrývá domácí spotřebu cukru. Rozvoj uzenářské výroby.
1861UdálostiZrušení nevolnictví v Rusku.
1861Konflikty Počátek občanské války v Americe. Spory o otroctví a autonomii státům unie.
1863ModernizacePodzemní dráha v Londýně.
1863KonfliktyDánsko-německá válka. Rakouská a pruská armáda poráží Dánsko a zabírá kus území.
1865Konflikty Konec občanské války v Americe. Přibližně 700 tisíc mrtvých.
1865Společnost Zrušení otroctví na území USA. Do té doby miliony černých otroků.
1866KonfliktyItálie vyhlašuje válku Rakousku. Rakousko přichází o Benátky.
1866ModernizacePodmořský telegrafní kabel přes Atlantik.
1866Objevy Lékařský teploměr.
1867Objevy Ostnatý drát. Původně byl určen pro zadržení dobytka. Objeven byl také dynamit.
1868Objevy Semafor s využitím sklápěcích ramen a plynových lamp. Semafor řídil policista.
1868Objevy Celuloid.
1869Objevy Sešívačka na papír.
1869Stavby Suezský průplav.
1869ModernizacePrvní koňská tramvajová linka v českých zemích zahajuje provoz v Brně.
1869Objevy Margarín. Náhražka másla z rostlinných tuků.
1870Objevy Velociped. Velké přední kolo se využívalo z důvodu neznalosti, nevyužití převodů pro kolo.
1873KonfliktyPovstání Slovanů na území dnešního Bosny, Černé Hory a Bulharska proti islámským Turkům na území Osmanské říše.
1873KonfliktyPoslední velká epidemie pravých neštovic v Čechách. Zemřelo celkem 43000 lidí.
1876KonfliktyRusko-turecká válka jako podpora utlačovaných Slovanů. Zapojuje se i Velká Británie pro hájení svých zájmů. Konec války 1908 a vznik Bosny, Černé Hory, Srbska a autonomie Bulharska. Paralelně Srbsko a Černá hora vyhlásili válku Turecku. Povstání Bulharska proti Osmanské říši.
1876Modernizace Používání psacích strojů.
1876Objevy Mechanické koště sbírající prach z koberců.
1876KonfliktyUSA nařizují přesun všech Indiánů do rezervací.
1876Objevy První telefon a první telefonní hovor.
1878Objevy Fonograf. Záznam zvuku na voskový váleček.
1879Modernizace Na železnici se pomalu objevují elektrické lokomotivy.
1879Modernizace Chladnička, lednička pro domácnost.
1879Objevy Elektrická žárovka,
1880Objevy Mechanický počítací stroj sloužící jako pokladna.
1880Stavby Katedrála sv. Petra v Kolíně nad Rýnem. Výška 157m.
1881Modernizace Elektrické žárovky se začínají používat v Praze (Daňkova strojírna).
1882Modernizace Elektrické žárovky osvětlují ulice New Yorku.
1882Objevy Elektrická žehlička.
1883Objevy Sestrojen první fotovoltaický článek vyrábějící el. Energii ze světla.
1883Objevy Elektronka. Vyvinula se ze žárovky a umožnila rozvoj základní elektroniky.
1883Katastrofy Exploze sopečného ostrova Krakatoa a následná 40m tsunami zabila 36 tisíc lidí.
1883Objevy Umělé vlákno. Tento objev byl však krátce zapomenut jako vedlejší produkt jiného bádání.
1884Objevy Plnící pero.
1884Objevy Svinutý film pro fotografování. V roce 1888 se začíná prodávat fotoaparát na tento film.
1885Objevy Jízdní kolo, bicykl s využitím pedálů a převodů.
1886Objevy Benzínový motor připojený k bicyklu nejenže děsil chodce ale také vedl ke vzniku motocyklu. Následoval benzinový motor se čtveřicí kol z bicyklu jako motorový vozík.
1888Objevy Objev radiových vln.
1888Objevy Záznam zvuku na kruhovou desku a nástup gramofonu.
1889Stavby Eiffelova věž (300m).
1892Objevy Dieselový motor.
1892Objevy Jezdící schody, eskalátor.
1893Objevy Zapínací zip.
1893Objevy Představení rádia a radiového spojení.
1893Objevy Vozítko se čtveřicí kol a benzínovým motorem připomínající automobil.
1895Objevy Rentgenové záření.
1895Objevy Holicí strojek s výměnnou žiletkou.
1895Objevy Promítací přístroj.
1895KonfliktyTurecký sultán nechává povraždit až cca 300 tisíc Arménů (křesťanů) jako prevenci před posílením vlivu Evropy.
1896Katastrofy Tsunami v Japonsku zabila 28 tisíc lidí.
1897Objevy Křídlová loď.
1898Objevy Telegrafon se záznamem zvuku zmagnetováním strunového drátu. Předchůdce magnetofonu.
1899Modernizace První válečný motorový vůz. Vybavený pancéřováním a kulomety.
1899Modernizace Sekačky na trávu s malým benzínovým motorem.
1900Modernizace Dostatečná síť kanalizací a vodovodů v Evropě pro používání splachovacích záchodů.
1900Populace Londýn se potýká s dopravními problémy (koně, motorová vozidla, bicykly, chodci).
1900Populace Na Zemi žije 1650 milionů lidí.
1900KatastrofyHurikán v Texasu má za následek přes 8000 obětí.
1900SpolečnostRoční příjem na našem území: Dělnice 400 K; Dělník 1000 K; Kvalifikovaný dělník 1500 K; Učitel 2200 K; Lékař 2200 K; Ředitel 6000 K. Náklady: 1kg masa 1 K; 1kg mouky 0,26 K; 1kg brambor 0,05 K; Železná kamna 10 K; Roční nájem jedné místnosti v Praze 150 K; Pořízení činžovního domu 50000 K. K = Koruna
1900Modernizace Na železnici se pomalu objevují lokomotivy s zážehovým nebo vznětovým pohonem.
1901Objevy První přenos radiového signálu přes Atlantik.
1901Objevy Elektrická pračka.
1901Objevy Elektrické naslouchadlo pro sluchově postižené. Miniaturizace proběhla až kolem roku 1960.
1901Objevy Svorka na papír, kancelářská sponka.
1901Objevy Vysavač s benzínovým motorem. Byl určený spíše pro továrny.
1903Objevy Termoska.
1903Objevy První řízený let za použití benzínového motoru. Vzdálenost pouhých 300 metrů.
1904Modernizace Podzemní dráha v New Yorku.
1905Události První úspěšná transplantace oční rohovky v Olomouci.
1907Objevy Pokusný let helikoptérou.
1908Katastrofy Silné zemětřesení a následné vlnobití zabilo v Itálii 200 tisíc lidí.
1908Katastrofy Tunguská událost nebo také katastrofa. Nevysvětlený výbuch slyšitelný na 1000km.
1909Objevy Umělá hmota bakelit.
1910Objevy Umělá hnojiva.
1912KonfliktyBalkánské války. Země Bulharska, Srbska, Řecka a Černé Hory proti Osmanské říši (dnešní Turecko). Snaha o vymanění se z vlivu. Porážka Osmanské říše. 1 milion obětí.
1912Katastrofy Potopena chlouba osobní dopravy v podobě zaoceánského parníku Titanik.
1914Konflikty Začátek první světové války. Rakousko Uhersko (R-U) vyhlašuje válku Srbsku jako odvetu za atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu (atentát byl snahou o nezávislost na R-U). Na stranu R-U se postupně přidávají: Německé Císařství, Osmanská říše, Bulharsko. Na stranu Srbska: Francie, Západní Afrika, Britské impérium, Ruské impérium, USA, Japonsko, Belgie, Rumunsko, Řecko, Portugalsko, Černá Hora.
1914Stavby Panamský průplav.
1914Zajímavosti V USA se uplatňuje prohibice. Později se přidávají některé země Evropy ale i SSSR.
1914Objevy Nerezová ocel.
1916KonfliktyGenocida Arménů. Turecko bojuje v Arménii proti Rusku. Turecko svoji prohru připisuje Arménům a ty přesunuje do koncentračních táborů. Až 1.5 milionu obětí.
1917Objevy Prací prášek.
1917UdálostiVyhlášena nezávislost Ukrajiny.
1917Konflikty Ruská občanská válka. Boj proti nadvládě monarchistů. Zahynulo asi 6 milionů lidí.
1917KatastrofyBolevecká katastrofa. Výbuch v muniční továrně Škoda v Mladé Boleslavi (největší muniční továrna v rakouské monarchii). Tlaková vlna způsobila škody do 6km (vytlučená okna, dveře). Asi 1000 raněných a 200 mrtvých.
1918Konflikty Konec první světové války. Asi 15 milionů mrtvých.
1918UdálostiUkončení války vedlo k znovuvytvoření Polska.
1918KatastrofyŠpanělská chřipka na území Evropy. Asi 50 milionů mrtvých.
1918KonfliktyPolsko má tendence agresivně zabírat přilehlé území Československa a Německa.
1919Zajímavosti Na území Československa se zavádí občanské průkazy. Legitimizace je dobrovolná.
1919UdálostiKoruna československá jako měna Československé republiky.
1919KonfliktyPolsko napadá území Ruska. USA pomáhají Polsku na jeho území.
1920Modernizace Miliony lidí poslouchá rádio. Začínají se používat také vysílačky.
1920KonfliktyRusko zahajuje finální protiútok proti Polsku. Konec konfliktu.
1922Události Oficiální vznik SSSR. Svaz sovětských socialistických republik nejdříve Euroasie, následně i vých. Evropy.
1924Konflikty Končí indiánské války. Poslední přeživší Indiáni jsou umístěni do rezervací. 5 milionů obětí.
1924ModernizacePrůmyslová a industriální reformace SSSR. Mnoho pozitiv v rozvoji oblasti. Negativem jsou však nápravně-pracovní tábory bez lidských práv tzv. gulagy (1930 - 1961). Byly určeny jak pro oficiální zločince tak i pro odpůrce režimu (více než milion obětí).
1925Modernizace Vysílá český rozhlas Radiojournal.
1925Objevy Představena první televize s mechanickými a tím nespolehlivými částmi.
1925Modernizace Semafory v Anglii.
1925Objevy Lepicí páska.
1928Objevy Penicilin. V Petriho misce byla pozorována plíseň zabíjející okolní bakterie.
1928Objevy Objev DNA, ukládání genetických informací v buňce.
1929Modernizace První televizní vysílání v Londýně.
1929Události Krach na Newyorské (americké) burze. Hospodářská, ekonomická krize. Ztráta důvěry v kapitalismus, chudoba, hladovění, sílí komunismus a fašismus. Záminky k následné druhé světové válce.
1930Objevy Parkovací hodiny.
1930Objevy Instantní káva.
1930Stavby Mrakodrap Chrysler Building. Výška 319m.
1930Objevy Fotokopírka.
1931KatastrofyZáplavy na Žluté řece v Číně. 3 miliony obětí.
1931Stavby Empire State Building v USA. Výška 381m.
1931Objevy Elektronový mikroskop.
1931Modernizace Vylepšení gramofonových desek.
1933Zajímavosti Končí období prohibice v USA a některých zemích Evropy.
1933UdálostiTichá dohoda mezi Polskem a Německem (u moci je Adolf Hitler).
1935Modernizace Páskový, cívkový magnetofon.
1936Modernizace Pravidelné televizní vysílání BBC pro asi 300 majitelů TV.
1938Objevy Letoun s proudovým motorem.
1938KonfliktyItálie, Francie a Velká Británie podepisuje s Německem tzv. Mnichovskou dohodu o postoupení pohraničních území Československa Německu.
1938KonfliktyPolsko napadá Československo a anektuje příhraniční oblasti.
1938KatastrofyZáplavy na Žluté řece v Číně. 900 tisíc obětí.
1938Objevy První úspěšný pokus s jaderným štěpením v Německu.
1939Konflikty Německo zahajuje druhou světovou válku s plánem vyvraždění desítek milionů Slovanů na území Evropy a Sovětského svazu. Následují plány na vyhubení židů. Francie, Austrálie, Británie a později i Kanada vyhlašují válku Německu. USA se staví neutrálně.
1939Modernizace Podařilo se izolovat penicilin a v následujících letech se objevují první antibiotika.
1939Objevy Pesticidy a DDT.
1940Modernizace Začíná se objevovat mražené jídlo.
1941Modernizace Aerosolové spreje.
1941Konflikty Spojené státy americké se zapojují do druhé světové války proti Německé říši. Důvodem je útok německého spojence Japonska na USA.
1942Objevy První řízená řetězová štěpná reakce v USA.
1943Objevy Započaly práce na prvním sálovém, elektronkovém počítači ENIAC. Měl 18000 elektronek.
1943Objevy Kuličkové pero.
1945Konflikty Konec druhé světové války a kapitulace Německa (zásluhou osvobozeneckých armád Sovětského svazu, USA, vlastenců a dalších). Zahynulo 130 milionů lidí. Vážné ekonomické následky pro Evropu. USA se stávají dominantní ekonomickou mocností.
1945Objevy Mikrovlnná trouba.
1945Události Založení OSN. Organizace spojených národů s oficiálním cílem zachování míru a bezpečnosti.
1945Konflikty USA shazují první jaderné, atomové bomby (zbraně hromadného ničení) na japonská města Hirošima a Nagasaki.
1946SpolečnostObjevuje se fenomén pozorování UFO (neidentifikovatelných létajících objektů) údajně s mimozemskou posádkou. Ani po desetiletích nikdo nedokázal existenci mimozemských návštěvníků. (Spekulace ze zatajováním, spiknutí s mimozemšťany). Většinou jde o pozorování atm. jevů, tajných letadel apod.
1947Objevy Tranzistor. Polovodičová součástka jenž nastartovala éru moderní elektroniky.
1947Konflikty Studená válka, zastrašování bez přímého konfliktu především mezi USA (západ) a Sovětským svazem (východ).
1948Modernizace Tesla vyrábí první televizory v Československu. Probíhá první přímý přenos ze Strahova.
1948Události Podpora USA poválečné západní Evropě, obnova hospodářství pro posílení amerického dolaru a politického vlivu. Podobně východní Evropu podporuje SSSR prosazující komunismus. V Československu dochází ke znárodňování velkých firem a zemědělských pozemků, nástup plánovaného hospodářství, nátlak na odpůrce komunismu.
1949Události Založení NATO. Vojenský, mezinárodní pakt USA a některých zemí Evropy.
1950ModernizaceRozmach letecké dopravy.
1950Populace Na Zemi žije 2521 milionů lidí.
1950Modernizace Vydána platební karta.
1950Konflikty Začíná Korejská válka mezi Jižní Koreou podporovanou OSN, USA a Korejskou lidově demokr. republikou.
1951Objevy Jaderný reaktor je využit k výrobě elektřiny v laboratoři v USA.
1953Konflikty Končí korejská válka. Země jsou rozděleny na část okupovanou USA a část okupovanou Sov. svazem.
1954Objevy Teflonová pánev.
1954Události Byla založena organizace CERN pro jaderný výzkum. Sídlo v v Ženevě.
1954Modernizace První oficiální jaderná elektrárna spuštěna v Sovětském svazu ve městě Obninsk.
1954Události První úspěšná transplantace ledviny.
1955Události Varšavská smlouva. Vojenský pakt východních zemí Evropy a Sovětského svazu. Konec 1991.
1955Konflikty Začíná válka ve Vietnamu. Jižní Vietnam za podpory USA bojuje proti sev., komunistickému Vietnamu. Konec 1975 (4 miliony mrtvých).
1957Události Sovětský svaz vypouští první družici Sputník 1 na oběžnou dráhu Země.
1958Události Spojené státy vypouští umělou družici Explorer 1 na oběžnou dráhu Země.
1960Modernizace Objevují se přenosné, mobilní telefony. Nejedná se o přístroje do kapsy.
1960SpolečnostPopulace na území USA se mění v konzumní společnost.
1960Modernizace Antikoncepční pilulka.
1961Modernizace Na území Československa je 1 milion TV přijímačů. Studia: Praha, Brno, Ostrava, Bratislava.
1961Události Sovětský svaz vyslal prvního člověka do vesmíru.
1963Modernizace Malá, kompaktní audiokazeta pro elektromagnetický záznam. Vytlačila velké magnetofonové cívky.
1966Modernizace Fax.
1967Události První úspěšná transplantace srdce.
1968KonfliktyPražské jaro. Pokus o převrat a prosazení západních demokratických praktik na území Československa.
1968KonfliktyVojenský zásah SSSR na území Československa jako prevence proti pokusu o převrat v podobě tzv. Pražského jara (snaha o uvolnění komunistického režimu). Pod tlakem bylo provedeno upevnění komunistické moci.
1969Objevy ARPANET. Počítačová síť se 4 uzly.
1969Události Amerika vyslala první lidskou posádku na Měsíc.
1970KatastrofyNičivý tajfun na území Pákistánu (dnes Bangladéš). Až 500 tisíc obětí.
1971Události Na orbitu Země vypuštěna první vesmírná stanice Saljut 1.
1972Objevy Mikroprocesor. Zahrnuje v malém pouzdře jednotky až miliony tranzistorů.
1972Objevy Přenosná, kapesní kalkulačka.
1976KatastrofyZemětřesení v Tang-šan (Čína). Asi 700 tisíc obětí.
1977KatastrofyHavárie jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice (Slovensko). Při snahách o likvidaci došlo k několika únikům radioaktivní vody (1977 - 1989). Za havárii i úniky radioaktivní vody může lidská chyba.
1979Modernizace Na trhu se objevují optické disky CD a jejich přehrávače. Ustupuje éra magnetického záznamu.
1979Konflikty Začíná sovětská válka v Afghánistánu. Povstalci podporování z USA proti Sovětskému svazu. Spíše neúspěšný konec v roce 1989 (2 miliony mrtvých lidí).
1979KatastrofyV USA (Pensylvánie) se roztavil reaktor jaderné elektrárny a radiace unikla do okolí i města.
1983SpolečnostOd roku 1948 bylo v Československu postaveno více než 3 miliony bytů a více než 730 tisíc rodinných domů. V provozu je 432 km dálnic, Průměrný roční příjem je 33 000 Kčs. V průměru má každá druhá domácnost automobil, každá domácnost má televizní přijímač. Náklady: Brambory 1kg za 1,5 Kčs; Chléb 4,4 Kčs; Roční nájem jednoho pokoje či garsonky 1100 Kčs.
1983KatastrofyVelké požáry v Austrálii.
1984KatastrofyV Indii (Bhópál) unikají chemikálie z americké továrny. 25000 mrtvých. 500 tisíc zasažených.
1986Katastrofy Destruktivní havárie v ukrajinské jaderné elektrárně Černobyl. Příčinou byl hlavně lidský faktor. Evakuace několika tisíc obyvatel. Silné zamoření okolí, slabý radioaktivní mrak zasáhl sever a východ Evropy. Z počátku zatajování informací.
1986Události Na orbitu Země vypuštěna vesmírná stanice Mir.
1987KatastrofyZáplavy na Žluté řece v Číně. 2,7 milionu obětí.
1989Události Pád komunistického režimu na území Československa. Tento režim byl zaměřen na plánované a kolektivní hospodářství, zajistil vybudování mnoha nemocnic, škol, státních podniků, infrastruktury, bydlení, omezil kriminalitu a zajistil lidem základní jistoty pro život. Nevýhodou bylo částečné omezení svobody projevu, omezení pohybu do západních demokratických zemí, zneužívání moci, někdy i fyzická likvidace odpůrců režimu, zestátnění části soukromého majetku, menší rozmanitost zboží. Po převratu nastupuje kapitalistická demokracie, větší svoboda projevu a cestování, možnost svobodného podnikání. Dochází ale také k rozkradení státního majetku, likvidaci mnoha fungujících firem, korupci, nárůstu byrokracie a menší životní jistota.
1989Modernizace Ve sprejích se začíná upouštět od škodlivých freonů. Ty byly nahrazeny jinými plyny.
1990UdálostiNa orbitu Země je do výše cca 600km vynesen Hubbleův vesmírný dalekohled o hmotnosti 11 tun , délce 13,25 metrů a ohniskové vzdálenosti 57,6 m. Skrz vadu hlavního zrcadla byla třeba dodatečné oprava, optická korekce. Skrz pestrou výbavu pořídil mnoho snímků Sluneční soustavy i vzdáleného dění těles a jevů ve vesmíru. Napomohl k mnoha významným objevům.
1990SpolečnostPopulace na území Evropy se mění v konzumní společnost.
1991Události Zánik SSSR. Vznik samostatného Ruska, Ukrajiny, Gruzie, Arménie, Kazachstánu, apod.
1992Události Zánik České a Slovenské Federativní republiky (zánik Československa).
1993Události Vznik EU. Evropská unie jakožto spolupracující společenství států Evropy.
1995Modernizace Celosvětová počítačová síť Internet začíná pomalu nabývat na významu.
1997KatastrofyPovodně zasahují velké oblasti Moravy, Slezska a východní části Čech. Také území Polska, Slovenska a Rakouska.
1998Modernizace USA a Británie vysílá TV v digitální podobě. DVB-T.
1998Události Na orbitu Země vypuštěna mezinárodní vesmírná stanice ISS.
1999KatastrofyV Japonsku nedaleko Tokia jsou po havárii v továrně zasaženy stovky lidí radiací.
2000SpolečnostLidstvo má na počátku 21. století mnoho znalostí z oblastí vědy, techniky, automatizace a robotizace, biologie, medicíny, chemie, astrofyziky, částicové fyziky a dalších oborů. Přesto se najdou i ve vyspělých zemích skupiny lidí věřící v placatou Zemi a jiným velmi zkresleným pohledem na svět. Někde stále panuje diskriminace žen, otroctví dětí, uznávání náboženství jež přikazuje vraždit bezvěrce a jinověrce, války a chudoba bez vlastní snahy řešit situaci či přispět k pokroku lidstva. Ve vyspělých státech často převládá snaha o vlastní prospěch a bohatství, avšak také více lidí se snaží o společenský pokrok, rovnoprávnost, ekologii.
2000Modernizace Mobilní telefony se pohodlně nosí v kapse. Objevují se někdy až neprakticky malé telefony.
2000Populace Na Zemi žije 6000 milionů (šest miliard) lidí.
2001Konflikty Začátek americké války v Afghánistánu. Boj USA proti teroristům, dříve USA školenými proti SSSR. Operace končí spíše neúspěšně v roce 2021. Moc ale i moderní zbraně následně přebírá bez většího odporu radikální muslimská organizace Talibán. Dochází k úpadku lidských práv.
2002UdálostiZákladna USA mimo jejich území s názvem Guantánamo. Slouží pro obcházení základních lidských práv na vlastním území a mučení vězňů.
2002KatastrofyV Číně se objevuje nový biologický vir SARS-CoV napadající v počátku dýchací cesty. Nakazilo se přibližně 8000 lidí, zemřelo 774.
2002KatastrofyVelké záplavy v Čechách. Záplavy zasahují i hlavní město - Prahu.
2003KonfliktyUSA pod nepotvrzenou záminkou (výroba zbraní hromadného ničení) zahajují válku v Iráku. Přímá okupace končí v roce 2011.
2003Modernizace Internet je hlavním světovým médiem. Nastupuje éra tenkých LCD monitorů a notebooků.
2004Katastrofy Tsunami na pobřeží jihovýchodní Asie, v Indickém oceánu a v Africe zabila 230 tisíc lidí.
2005Modernizace Nástup digitálního TV vysílání DVB-T v ČR.
2007UdálostiPo mnohaletém plánování se ve Francii zahajuje stavba mezinárodního výzkumného termonukleárního reaktoru ITER. Plánované dokončení je v roce 2025.
2006Modernizace Klasické fotoaparáty s kinofilmem jsou vytlačovány digitálními fotoaparáty. Po roce 2010 jsou digitální fotoaparáty obvyklou součástí mobilních telefonů.
2008ModernizaceVysokorychlostní internet je ve městech šířen optickými kabely. Na vesnicích dominuje bezdrátové připojení.
2009Stavby Mrakodrap Burdž Chalífa v Dubaji. Výška 828m.
2010ModernizaceDNA se běžně používá pro odhalení konkrétních lidí a tím i v kriminalistice k odhalení pachatelů.
2010Objevy Umělé srdce se podařilo úspěšně transplantovat v Itálii.
2010Katastrofy Havárie americké ropné plošiny v Mexickém zálivu. Únik ropy, ekologické škody.
2010KatastrofyZaniká, vysychá Aralské jezero (z 6800km2 na desítky km2) odkláněním vody především dřívějším Sovětským svazem.
2010ModernizaceBitcoin, jakožto decentralizovaná virtuální měna nezávislá na centrálních bankách a státech, se rozšiřuje mezi miliony uživatelů. Následně vznikají další virtuální měny.
2010Modernizace Rozmach mobilních telefonů s dotykovými displeji a velmi výkonnými procesory. V následujících letech jsou mobilní telefony vybaveny digitálními fotoaparáty, mnoha senzory fyzikálních veličin, satelitní navigací, snímači otisků prstů, bezdrátovým nabíjením atd. Stávají se celodenním společníkem většiny lidské populace, komunikátory, zdrojem informací i zábavy.
2011Objevy Sestrojen první kvantový počítač.
2011KonfliktyRebelové podporování ze strany USA vyvolávají nepokoje v Libii. Svržení původní vlády a destabilizace oblasti.
2011Katastrofy Zemětřesení a tsunami zapříčinily smrt 28 tisíc lidí a poškození jaderné elektrárny v Japonsku.
2011ObjevyPozorováním ze Země objevena planetka pravděpodobně s podobnými vlastnostmi jako Země (Kepler 22-b).
2011ObjevyVýznamné pokroky částicové fyziky skrz pozorování v největším dosavadním urychlovači částic LHC v CERNu. Urychlovač má obvod 27km. Na projektu se podílelo 34 zemí světa a tisíce vědců.
2012KatastrofyZ Arabského poloostrova se šíří nový biologický vir MERS-CoV. Postupně se nakazilo 1250 lidí, zemřelo 450.
2012Události21.12.2012 měl údajně nastat dle některých výkladů proroctví Mayské civilizace konec světa. Ve skutečnosti však končí jen nejdelší, poslední cyklus Mayského kalendáře.
2013UdálostiČeská republika navrací dříve zabavený majetek církvím. Následují církevní restituce ve formě finanční kompenzace. Majetek dříve církve získaly od šlechty, od poddaných věřících, či vlastní činností. Církevní majetek byl zestátněn v období let 1780 - 1989 pro posílení tehdejších státních zřízení na úkor dříve politicky silné církve.
2013Společnost99% lidské populace má v těle skrz znečištění stopy plastů. Ty se používají i k balení potravin. Existují další škodliviny v potravě (náhražky, stabilizátory, dochucovala, ...) i v drogerii (nově nanočástice) jenž negativně ovlivňují lidské zdraví.
2013Modernizace Malé létající stroje tzv. drony se využívají v armádě. Využívají proudové motory nebo sestavu několika vrtulí. Malé vrtulové drony s kamerou a dálkovým ovládáním se v následujících letech dostávají i k běžným lidem pro natáčení koníčků a výškově nedostupných míst.
2013Modernizace Na každého člověka připadá v průměru jeden mobilní telefon. Oblibu získávají tablety. I mobilní telefony dokáží předčítat a překládat text v reálném čase.
2014KonfliktySvržení proruského režimu na Ukrajině proamerickými příznivci. Ozbrojené konflikty mezi těmito proruskými a proamerickými příznivci. Rusko i USA chtějí prosadit vlastní zájmy.
2014ModernizaceRočně se prodají desetitisíce elektromobilů. Jsou ekologičtějšími a z hlediska energie efektivnějšími nástupci aut se spalovacím motorem. Nevýhodou je nutnost zdlouhavého nabíjení a drahé, těžké, nebezpečné, neekologické lithiové akumulátory, nedostatečná nabíjecí infrastruktura.
2014Objevy Pokroky v oblastech výzkumu nanotechnologií.
2014Populace Na Zemi žije 7276 milionů lidí.
2015KatastrofyVelké požáry v Austrálii.
2015KonfliktyZ destabilizované Sýrie ale i nepostižených okolních států se do Evropy přesouvají statisíce až miliony většinou ekonomických migrantů (muslimů). Německo je otevřeně vítá. Vstup do Evropy nelegálním překročením hranic. Dochází ke konfliktu kultur, kriminalitě a problémům po celé Evropě. Propagace multikulturismu, potlačování národních hodnot původních obyvatel, zkreslování faktů. Finanční podpora migrantů (i nelegálních). Německo dotuje lodní dopravu migrantů a podporuje invazi do Evropy. Po roce 2020 se mnohé země Evropy (Německo, Francie, Itálie, Švédsko) se potýkají s terorem od muslimských přistěhovalců. Celé čtvrti jsou v moci těchto skupin, davy terorizují původní obyvatele. Vlády však nekonají, útoky jsou polehčovány nebo mediálně cenzurovány. V roce 2023 toto vrcholí v teror davů, ozbrojené útoky i na policisty, tisíce zapálených automobilů, rabování. Vlády nepřijímají odpovědnost.
2015SpolečnostLetadla přepraví přibližně 10 milionů lidí každý den. Na světě existuje 49 tisíc letišť.
2015KatastrofyPokračuje velký úhyn včelstev na území střední Evropy. Příčinou jsou postřiky v zemědělství a nákazy.
2015ObjevyAmerická sonda New Horizons pořizuje detailní snímky Pluta.
2015KatastrofyVelkou část Evropy zasahují rekordní vedra a sucha.
2015ModernizaceTestovány v provozu autonomní automobily bez řidiče. Ve vesmíru na ISS se pěstuje první zelenina mimo Zemi (zkušebně pro potřeby posádky). Rozmach 3D tiskáren. Vzdáleně ukládaná a zpracovávaná data. Internet věcí. Do počítačové sítě se připojuje drobná elektronika domácnosti. Jednoduché počítače jsou zabudovány do hodinek a brýlí. Nasazování velkých laserových zbraní (spíše pro rychlost než sílu).
2015ObjevyPokusný prototyp kontaktní čočky umožňující měřit hladinu cukru (plánuje se detekce rakoviny či sledování léků). Kvantová teleportace částic. Pokroky v čtení mysli a ovládání počítačů myslí. Pokusy s umělými svaly, umělou kůží citlivou na teplo a tlak. První fotonický procesor. Materiál tvrdší než diamant. Kvantová kryptografie. Porézní kapaliny.
2015SpolečnostK nejzadluženějším zemím světa patří USA, Kanada, Španělsko, Německo, Francie, Itálie, Ukrajina, Polsko, Řecko, Japonsko. K nejméně zadluženým zemím světa patří Austrálie, Čína, Rusko.
2015SpolečnostKaždý třetí člověk moderní společnosti onemocní nádorem. Příčinami jsou především jídlo, stres, kouření, životní prostředí.
2016KatastrofyRozsáhlé záplavy na území Velké Británie a USA.
2016ModernizaceRusko testuje ultrasonické raketové střely šestkrát rychlejší než zvuk.
2016UdálostiStřední Evropa se potýká s velmi horkým a suchým létem. Vysychají koryta řek i podzemní vody.
2016ModernizaceAmerická NASA úspěšně testuje nový raketový motor pro mise na Mars.
2016ModernizaceČína vypouští první satelit, družici s kvantovým zpracováním dat.
2016ObjevyDalší rozsáhlé pozorování povrchu Marsu sondami NASA a ESA.
2016KatastrovyZemi postihuje série větších, lokálních zemětřesení (stovky obětí).
2016ModernizaceElektrárny na celém světě produkují cca 11 PWh (11 000 000 000 000 kWh) elektřiny. Jaderné elektrárny produkují cca 18% (447 reaktorů), uhelné 63%, vodní 13%. Solární produkují cca 160GWh.
2017ObjevyLokalizovány krátké rádiové záblesky ze vzdálené galaxie (spekulace o přírodním nebo umělém zdroji).
2017ModernizaceRobotický exoskelet se pomalu stává testovanou pomůckou v průmyslu i armádě. Do provozu se zavádí první jaderné reaktory III generace (Rusko, Jižní Korea). IT se rozšiřuje o virtuální realitu. Pokroky ve vývoji jednoduché UI (chytří SW asistenti).
2017ObjevyPozorováním byly objeveny planety v obyvatelné zóně sluneční soustavy vzdálené pouhých 39 světelných let od Země (u zmrzlého trpaslíka TRAPPIST-1).
2018SpolečnostEvropa je stále pomysleně rozdělena za západní a východní část a to i přes většinu zemí spojených do EU. Západní část (zejména Německo, Francie a Rakousko) profituje na úkor tzv. východní části (využívá levnější pracovní síly východní části, využívá kapitál k posílení vlivu, má lepší kupní sílu, větší průměrný příjem na obyvatele, často levnější a kvalitnější potraviny). Východní část je stále považována za podřadnou. I globálně se stále drží napětí západ (USA) vs. východ (Rusko), kdy Evropa ztrácí svůj vliv.
2019UdálostiEkonomika vyspělých států světa je na velmi vysoké úrovni a nemá závažné problémy. Zejména Čína, Indie, USA mají ale velmi velký negativní vliv na ekologii a znečištění životního prostředí.
2019ModernizaceNěkolik málo soukromých společností má aktivní vesmírný program na vývoj raket pro dosažení orbity Země s nákladem nebo lidskou posádkou. Rozvoj učících se počítačů.
2019SpolečnostMnoho velkých měst v USA má problémy s gangy, narkomany, bezdomovci. V menší míře mají podobný problém s narkomany a bezdomovci i města Evropy a Ruska. Mnoho velkých měst USA zažívá odchod slušných obyvatel.
2019ObjevyNové poznatky z vysokorychlostních urychlovačů částic. Další pokroky ve zkoumání vesmíru pozorováním ze Země. Pěstování lidských minimozků - organoidy o velikosti do 1cm pro lepší porozumění neuronovým sítím a psychickým poruchám.
2019KatastrofyV Číně se koncem roku objevuje nový biologický koronavir SARS-CoV-2 (nemoc COVID-19, možný výskyt již dříve). Část nakažených je přenašeči bez příznaků, menší část nakažených má vážné až smrtelné následky. Spekulace o přírodním nebo laboratorním vzniku. Počátkem roku 2020 se COVID-19 šíří do celého světa a stává se tak celosvětovým problémem. Mnoho zemí světa zavádí různá opatření (omezení pohybu obyvatel a shromažďování; uzavření hranic; uzavření obchodů, uzavření služeb a škol; omezení lékařské péče; nošení roušek a respirátorů; testování na nemoc; sledování pohybu občanů; zákaz tance a zpěvu; zákaz sportovních aktivit; zákaz opustit území obce nebo svůj domov; vynucování opatření armádou; nedodržování některými elitami; cenzura občanské i vědecké kritiky; zkreslování dat; finanční profit zainteresovaných aj.). Nemoc se dále šíří. První vakcíny s nejistými pozitivní či negativními dlouhodobými účinky se objevují koncem roku 2020 (zatajování smluv a složení, omezené nebo žádné ručení za vedlejší účinky). Následně v roce 2021 probíhá hromadné očkování - nátlak na neočkované (i s přirozeně získanými protilátkami či buněčnou imunitou, nutnost další a další dávky, omezení neočkovaných, někde i zákaz nákupu potravin). Další cenzura i odborné vědecké kritiky z nařízení vlády USA. Extrémní propad ekonomiky a pokles hodnoty peněz, zdražování. Do poloviny roku 2021 bylo přibližně 190 mil. průběžně nakažených a 4 mil. mrtvých s touto nemocí (část úmrtí přímo na COVID-19; část pouze s touto nemocí i na jiné nemoci, úrazy, stáří, zanedbanou lékařskou péči). Koncem roku 2021 vlna nákazy sílí i v zemích Evropy s proočkovaností nad 50% (očkovaní mají status bezinfekční i když nákazu mnohdy šíří dále). Posléze se vakcíny projevují jako málo účinné proti novým mutacím i když nátlak na očkování trvá. Mnoho lidí je za sdílení negativních zkušeností po očkování zesměšňováno. Velké protesty (a blokády) v mnoha světových městech (zákazy těchto protestů. zatýkání protestujících občanů, tvrdé protiútoky policie). Nové mutace se zdají být méně nebezpečné. Přichází další typy vakcín a další mutace. Avšak v roce 2022 není žádná zcela účinná vakcína proti novým mutacím (přesto propagace očkování, neočkovaný jenž prodělal nemoc má větší odolnost než i 4x naočkovaný). V roce 2022 přechází ve světě pozornost k válečnému konfliktu Rusko vs. a svět kromě Číny upouští od násilného očkování a omezování obyvatel skrz Covid. Koncem roku 2022 je ve světě mimo Čínu Covid srovnatelný s dřívějšími běžnými vlnami jiných respiračních onemocnění (vlivem promoření obyvatel). Naopak dříve běžná respirační onemocnění působí skrz dřívější opatření větší silou. Nepromořená Čína teprve s ročním zpožděním rozvolňuje opatření. V následujících letech Covid zcela ustoupil avšak narůstá velká nadúmrtnost populace (spekulace směrem k očkování a k imunitu oslabujícím opatřením).
2020UdálostiPosádku na vesmírnou stanici ISS poprvé dopravila soukromá společnost nově zkonstruovanou raketou.
2020ModernizacePo šesti letech výstavby je uveden do provozu japonský superpočítač Fugaku. Dosahuje výpočetního výkonu 415,5 petaFLOPS (po upgrade 442 petFLOPS). Obsahuje 158 976 procesorů se 48 jádry (cca 158.976 * 8.800.000.000 tranzistorů). Běží na OS Linux.
2020KatastrofyV září uniklo do řeky Bečvy v ČR v okolí Velkého Meziříčí značné množství kyanidu. Otrava všech živých organismů, masivní úhyn ryb, kontaminace až k řece Moravě.
2020SpolečnostPředevším mladí lidé tráví značnou část života na sociálních sítích (počítačové sítě, chaty, online komunikátory, videoblogy, sdílení aktuální statusů a událostí dne každého jedince). Využívají se stále také stolní počítače, přenosné počítače, ale nejčastěji snadno dostupné, výkonné mobilní zařízení (mobilní telefony, smartphone). Je tak propojen celý lidský svět. Střety názorů (vědecké, politické, kulturní, obchodní) na globální úrovni. Snaha o ovládání informací (média, sociální sítě) a ovládání lidí pro dosažení cílů, zisku, moci. Různá míra cenzury, zkreslování informací a potlačovaní nežádoucích informací (úmyslně, neúmyslně). Odlišný názor (byť správný) může znamenat dehonestaci, profesionální postihy, někdy i omezení svobody (dle země). Volby jsou vyhrávány penězi ovládajícími média a informace. Rozdělování společnosti, kolektivní vina, ekologie, minulost aj. Ekonomické, politické, vojenské zájmy. Různé frakce se vzájemně podílejí na špionáži a tzv. informační válce. Toto se dělo samozřejmě i dříve v lidské minulosti, avšak moderní technologie mají globální a rychlejší působnost.
2020UdálostiVelká Británie opouští EU.
2020ModernizaceČína spouští první kvantovou počítačovou síť pro více než 150 klientů (komunikace přes satelity a optické kabely).
2020ObjevyKvantově provázané hodiny. Pokroky v oblasti malých modulárních reaktorů. Kapesní zařízení na čtení a analýzu DNA.
2021KatastrofyPo vlně veder zasáhly ničivé bouře s tornádem a velkými kroupami část jižní Moravy v ČR (Břeclavsko, Hodonínsko). Především tornádo přesahují rychlost 300km/h fatálně zničilo stovky domů, zničeny a poškozeny celé ulice, došlo k mnoha zraněním a několika úmrtím. Pásmo pohybu tornáda bylo přibližně 26km dlouhé a 500m široké. Silné bouře škodily i v dalších místech ČR. Velkou část střední Evropy zasahují ničivé bouře a povodně. Desítky mrtvých. Přesto se stále najdou rozsáhlá místa sužovaná suchem.
2021UdálostiSoukromá firma využila současných technologií pro konstrukci nové rakety určené k vesmírné turistice. Testovací let s tříčlennou posádkou překonal na několik minut výšku 100km nad zemským povrchem. Následovat mají další krátké lety s turisty.
2021UdálostiKrátká průmyslová krize (především nedostatek čipů). Příčinou jsou sankce a problémy u dodavatelů surovin (Rusko, Ukrajina), omezování produkce vlivem COVID-19 a nárůst poptávky.
2021ModernizaceKamera menší než půl milimetru. Prototyp fúzního reaktoru udržel teplotu 100 milionů °C po 30 sekund (o rok později zisková zkouška reaktoru). Kvantový procesor 127 qubitů. Armáda vylepšuje robotická zvířata (pes) a vyvíjí velké laserové zbraně (300kW). Pokroky ve zkoumání DNA a v pozorování vesmíru. Sílí výzkum subatomárních částic. Pokroky v simulacích (vesmír, částice, umělá inteligence). Objevy i praktické využití v oblasti nanomateriálů. Snaha o ovládání zařízení pouhou myslí přechází z testů na zvířatech na lidi. Stále probíhá aktivní výzkum minulosti (i té před lidstvem).
2021UdálostiNa orbitu Země byl vynesen Vesmírný dalekohled Jamese Webba, který by měl být schopen detekovat 100x slabší zdroje než Hubbleův vesmírný dalekohled. Má hmotnost 6 tun, délku 21,2 metrů a ohniskovou vzdálenost 131,4 metrů.
2021PopulaceNa Zemi žije přes 7,8 miliardy lidí.

Zastoupení přibližně výběrem ze zemí světa: Čína 1,4 miliardy; Indie 1,3 miliardy; USA 330 milionů; Rusko 125 milionů; Austrálie 25 milionů; Česko 10 milionů.

Zastoupení přibližně podle kontinentů: Asie 4,6 miliardy; Afrika 1,3 miliardy; Amerika 1 miliarda; Evropa 740 milionů; Austrálie a Oceánie 41 milionů.

Zastoupení dle náboženství přibližně výběrem: Křesťanství 2,1 miliardy; Islám 1,5 miliardy; Nevěřící 1,1 miliardy; Hinduismus 900 milionů; Budhismus 370 milionů; Judaismus 14 milionů.

Zastoupení podle barvy pleti: 50% bílá; 40% žlutá; 10% černá.

Předpokládaná délka života se pohybuje od 40 let v zaostalých zemích po 90 let ve vyspělých zemích.
2022SpolečnostNejvyšší moc v ČR je zastoupena tzv. vládou (od 1993), která je svobodně volena občany. Kandidáti do vlády (ale i nižších funkcí) však před volbami často využívají stále větší finanční prostředky pro propagaci a prezentaci svých slibů a programů (mnohdy následně beztrestně nedodržených). Bez finančních prostředků je obtížné uspět ve volbách (nerovnost volebních kandidátů). Vláda, vlivní funkcionáři, vlivní úředníci se ale následně často dopouštějí rozhodnutí proti vůli občanů, jsou zkorumpovaní a jednají ve vlastním zájmu. Někteří jsou zapojení do organizovaného zločinu. Po odhalení jsou jsou tresty neúměrně malé (oproti běžných občanům) nebo jsou nepotrestány či dokonce kauzy veřejně zapomenuty. Korupce se týká i nejvyšších postů v EU.
2022
KonfliktyRuská válka na Ukrajině. Korupcí zmítaná Ukrajina trpěla dvěma znepřátelenými vlivy (vláda + vládou neovládané nacistické oddíly podporované NATO, americkými tajnými službami, západem vs. separatistické skupiny podporované Ruskem). Rusko v zámince ochrany ruských obyvatel na Ukrajině a posílení vlastního vlivu napadá Ukrajinu. Tento akt se mění ve válku. Dezinformace a manipulace na obou stranách.
2022UdálostiČR, EU ale i USA a Austrálii zasahuje silná inflace, pokles hodnoty peněz. Zdražují energie, plyn, ropa, potraviny, pohonné hmoty a další. Vlády a média to zdůvodňují ruskou válkou na Ukrajině a omezením dovozu z Ruska (i přes to, že USA či Austrálie nejsou na ruském plynu či ropě závislé). V ČR je výrobní hodnota za 1 kWh elektrické energie cca 0,15 až 0,35 Kč avšak prodejní cena je po zdražení i okolo 10 Kč za kWh (souvisí také s ekologickým nátlakem - tzv. Green Deal a vypínáním některých evropských i jaderných elektráren). Bohatnou skupiny zainteresované v energetickém, těžebním, ekologickém, bankovním sektoru. Omezování dovozu z Ruska. Dovoz dražšího plynu do EU z USA. Ohrožena i střední třída s osobní inflací až k 50%.
2022ObjevyPrototyp solárního, fotovoltaického článku s účinností okolo 40%. (1883 první článek s účinností okolo 1%, 1979 první sériová výroba, účinnost postupně až k 20%). Technologií starší panely jsou už léta často používány tam, kde není jinak dostupná el. energie. Jsou budovány velké solární elektrárny i malé solární domácí elektrárny. Nevýhodou je kolísání slunečního svitu (doplnění neekologickými bateriemi nebo nutnost jiných druhů elektráren pro období bez slunečního svitu - náročnější na infrastrukturu).
2022UdálostiEU se snaží zakázat prodej automobilů se spalovacím motorem k roku 2035. Snaha o podporu elektromobilů (nedořešená infrastruktura nabíjení, závislost na bateriích). Některé skupiny se dopouští ekoterorismu (ničení uměleckých děl, blokování dopravy, zapalování lesů, zkreslování dat).
2022ModernizaceKvantový procesor schopný pracovat při pokojové teplotě (dřívější modely vyžadovaly extrémní chlazení).
2023ModernizaceUmělá inteligence (učící se neuronové automaty) dokáží v reálném čase psanou formou komunikovat (chat), odpovídat, generovat texty, příběhy, pohádky. Dokáží generovat realistické obrázky dle zadání. Probíhají zkoušky v odhalování nemocí a vyhodnocování pozorování vesmíru umělou inteligencí.

(Korektura a upřesnění letopočtů probíhá postupně.)

Přehled obsahuje více než 500 událostí od letopočtu -3000000 do roku 2022. Počátkem 21. století se událo mnoho významných pokroků jak v oblasti vědy a techniky, tak světem proběhlo mnoho společenských a politických afér. Především ty společenské a politické aféry bude vhodné zhodnotit méně zaujatě až s odstupem času – proto už nebudou přidávány další nové, spíše subjektivně hodnocené, události.